Image Alt

Huisregels.

HUISREGELS VAN ON THE ROCKS.

1. Bezoekers jonger dan 16 jaar kunnen geen toegang krijgen in On The Rocks. Vanaf 23:00 uur behoren alle activiteiten in On The Rocks tot het nachtprogramma. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar (tenzij anders vermeld op het evenement op Facebook).

2. On The Rocks mag geen alcoholische dranken schenken aan personen jonger dan 18 jaar. Ben je onder de 18 jaar en drink je toch alcohol? Dan ben je strafbaar. Wederverstrekking aan een minderjarige is tevens strafbaar. On The Rocks heeft de plicht om te controleren of de koper inderdaad oud genoeg is. Om het risico op foute inschatting uit te sluiten verplichten wij kopers tot en met 25 jaar zich te legitimeren, of hier nou naar gevraagd wordt of niet. Kopers ouder dan 25 hebben niet de verplichting om zich op eigen initiatief te legitimeren, maar moeten dat wel doen als hun hierom gevraagd wordt.
Bij (enig vermoeden van) fraude i.v.m. drank wordt direct de toegang van de betrokkenen ontzegd. On The rocks kan bij avonden waarbij dit nodig is extra maatregelen nemen om alcoholconsumptie door minderjarigen te voorkomen.

3. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Let op: hier wordt streng op gecontroleerd i.v.m. de alcoholwetgeving (zie punt 2). Indien je geen geldig legitimatiebewijs hebt, kan de toegang je worden ontzegt. Een foto is geen geldig legitimatiebewijs. Bij de entree worden de legitimatiebewijzen op echtheid gescand. De scan slaat geen gegevens op, maar controleert alleen de echtheid van het document.

4. Op diverse plaatsen in het On The Rocks hangen camera’s. (ingang / binnen hal / zaal / bovendeck) Iedereen die On The Rocks bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen dienen ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van de On The Rocks zijn toevertrouwd en dienen derhalve een ‘gerechtvaardigd belang’. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. De bewaartermijn, opslagwijze en eventuele vertoning aan derden vindt plaats volgens de vereisten gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die binnen de EU geldt.

4.1 Door On The Rocks te betreden wordt automatisch ingestemd met beeldregistratie voor promotionele doeleinden en gebruik van deze beelden door On The Rocks, Firstnoise en haar media partners. Er is altijd een videograaf & fotograaf aanwezig. Indien je niet op de marketingbeelden wilt, geef dit duidelijk vooraf aan bij de desbetreffende persoon.

5. Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie ingeschakeld. Roken en/of vapen is verboden binnen in On The Rocks.

6. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

7. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

8. De directie behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen van personen, zodra zij de regels op voorhand overtreden zonder restitutie van entreegeld.

9. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle van de politie. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

10. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

11. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd en kan er voor zorgen dat je geweigerd wordt.

12. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

13. Bij het verlaten van het pand is het niet toegestaan consumpties mee te nemen.

14. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden en is het niet toegestaan om in On The Rocks te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken. Bij het maken van beeldmateriaal is de maker verantwoordelijk voor naleving van de AVG regelgeving. Hierin zijn restricties benoemd over het identificeerbaar in beeld brengen van personen en het openbaar maken van deze materialen.

15. Er mag binnen niet gerookt worden. Binnen roken kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. On The Rocks zal de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

16. Stagediven, crowdsurfen en mosh-pits zijn verboden in het On The Rocks.

17. Klachten kunt u schriftelijk melden via info@ontherocks.nl

18. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid altijd opgevolgd te worden.

19. Parkeer voertuig/fiets op de aangegeven plaatsen zodat derden geen overlast ondervinden. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

20. Het gebruik van de lockers is op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed tenzij dit aantoonbaar is veroorzaakt door een On The Rocks medewerker. Als je een locker hebt gekocht heb alleen jij toegang tot die locker.

21. Het meenemen van vloeistoffen in welke vorm dan ook is verboden. Daarbij behoren ook: geen luchtjes / deodorant / eau de cologne of iets wat daar op lijkt. Bij binnenkomst worden deze voorwerpen ingenomen.

22. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik.

23. Dieren worden niet toegelaten.

24. Na binnenkomst is in- en uitloop niet toegestaan.

25. Wetsovertredingen kunnen aan de politie worden gemeld.

26. Bij het dragen van schoudertassen, sportkleding, mutsen en kleding van een club, kan toegang worden geweigerd.

27. Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten On The Rocks te verspreiden zonder toestemming. Na constatering hiervan hanteren wij een “boete” van €150,-. De verspreider dient dit bedrag direct te voldoen.

28. Het dragen van petten of andere hoofddeksels is niet toegestaan. Op basis hiervan kun je geweigerd worden.

29. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden nooduitgangen te openen of te blokkeren. Bij constatering hiervan kan de toegang tot de club worden ontzegd en/of kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

30. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden op het podium of andere plekken te klimmen, te dansen op tafels, stoelen of andere meubels of om andere bezoekers lastig te vallen met dit gedrag. Bij herhaaldelijke overtreding van deze regel kan de toegang tot de club ontzegd worden.

31. In geval van een calamiteit dienen bezoekers de instructies van het personeel en de hulpdiensten op te volgen en de nooduitgangen te gebruiken. Het is verboden om brandmelders of andere veiligheidsvoorzieningen te manipuleren.

32. Het is niet toegestaan om met glaswerk of andere breekbare materialen te lopen of te dansen op de dansvloer. Er zijn plastic bekers beschikbaar voor het serveren van drankjes.

33. Het is niet toegestaan om jassen, tassen of rugzakken binnen te dragen in de club. Er zijn kluisjes beschikbaar om persoonlijke eigendommen veilig op te bergen.

34. Bij binnenkomst kan er gevraagd worden om de inhoud van tassen en zakken te laten zien. We behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren aan personen die weigeren mee te werken aan deze controle.

34. Het is niet toegestaan om sportkleding, jogging broeken, of andere sportuitingen te dragen in On The Rocks.

35. Het dragen van dure horloges met een waarde van meer dan 500 euro is niet toegestaan in de nachtclub. Dit om de veiligheid van alle bezoekers te waarborgen en te voorkomen dat er conflicten ontstaan op basis van statussymbolen. De nachtclub behoudt zich het recht voor om bezoekers die zich niet aan deze regel houden, de toegang te ontzeggen.

36. Het dragen van dure horloges met een waarde van meer dan 500 euro is niet toegestaan in de nachtclub. Dit om de veiligheid van alle bezoekers te waarborgen en te voorkomen dat er conflicten ontstaan op basis van statussymbolen. De nachtclub behoudt zich het recht voor om bezoekers die zich niet aan deze regel houden, de toegang te ontzeggen.

37. Een bezoeker van onze nachtclub mag geen dure merkkleding dragen met een waarde van meer dan 500 euro, tenzij de herkomst van de kleding kan worden verklaard. Het dragen van dergelijke kleding kan worden gezien als verdacht gedrag en kan leiden tot weigering van toegang tot de club

38. Het is niet toegestaan om als volwassene een jongerenfeest te bezoeken. Voor onze 12+ evenementen geldt een maximale leeftijd tot 16 jaar. Bij onze 16+ evenementen is de maximale leeftijd 24 jaar. Bij onze overige evenementen: 18+/23+/40+ is de minimale leeftijd hetgeen wat in de agenda staat. Voor deze evenementen geldt geen maximale leeftijd. Indien je toch een ticket hebt gekocht voor evenementen en ouder bent, kan er geen restitutie van entree geld plaats vindne.

39. Toegang kan worden geweigerd aan personen die niet passen bij de sfeer of het doel van het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers om te beoordelen of een persoon past bij de doelgroep van het evenement en bij de gewenste sfeer. Ook mannen groepen groter dan 4 moeten vrouwen bij zich hebben.

39. Bij de entree van On The Rocks verwachten wij dat onze gasten zich op een respectvolle en vriendelijke manier opstellen. Agressief of dominant gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzegging van de toegang.

40. Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

41. Indien je aankomt ná de onderstaande benoemde entree tijden kan de toegang je geweigerd worden:
Bij onze 12+ evenementen is er alleen het eerste uur toegang: 20:00-21:00
Bij onze 16+ evenementen is de entree open tussen: 23:00-00:30
Bij onze 18+ evenementen is de entree open tussen: 23:00-01:30
Bij onze 23+ evenementen is de entree open tussen: 21:00-23:00

42. Maximumaantal personen per groep: Om de veiligheid en het comfort van al onze gasten te waarborgen, wordt het aantal personen per groep beperkt tot een maximum van 2. Deze regel is bedoeld om overbezetting te voorkomen, de circulatie in de club te vergemakkelijken en een aangename sfeer te behouden. Op basis hiervan kun je geweigerd worden.

43.  Indien u in het verleden betrokken bent geweest bij een geweldsincident in of rondom On The Rocks, behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot onze locatie te weigeren. Dit besluit is genomen met als doel een veilige omgeving te handhaven voor al onze gasten en personeel. Wij nemen de veiligheid serieus en willen eventuele risico’s minimaliseren. We vragen uw begrip voor deze maatregel en hopen op uw medewerking om een vreedzame en gastvrije sfeer te behouden. Indien je betrokken bent geweest bij een geweld incident vind er geen restitutie plaats van entree gelden.

44. Algemene voorwaarden van toepassing: Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten, plichten en verantwoordelijkheden als gebruiker van onze diensten. We raden u aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u onze diensten gebruikt. Door gebruik te maken van onze diensten erkent u dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de inhoud van de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van onze diensten. Tijdens het kopen van een entree ticket moet je akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

Wijzigingen o.v.b.