Image Alt

Huisregels

Huisregels On The Rocks.

1. Bezoekers jonger dan 16 jaar kunnen geen toegang krijgen in On The Rocks. Vanaf 23:00 uur behoren alle activiteiten in On The Rocks tot het nachtprogramma. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar (tenzij anders vermeld op het evenement op Facebook).

2. On The Rocks mag geen alcoholische dranken schenken aan personen jonger dan 18 jaar. Ben je onder de 18 jaar en drink je toch alcohol? Dan ben je strafbaar. Wederverstrekking aan een minderjarige is tevens strafbaar. On The Rocks heeft de plicht om te controleren of de koper inderdaad oud genoeg is. Om het risico op foute inschatting uit te sluiten verplichten wij kopers tot en met 25 jaar zich te legitimeren, of hier nou naar gevraagd wordt of niet. Kopers ouder dan 25 hebben niet de verplichting om zich op eigen initiatief te legitimeren, maar moeten dat wel doen als hun hierom gevraagd wordt.
Bij (enig vermoeden van) fraude i.v.m. drank wordt direct de toegang van de betrokkenen ontzegd. On The rocks kan bij avonden waarbij dit nodig is extra maatregelen nemen om alcoholconsumptie door minderjarigen te voorkomen.

3. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Let op: hier wordt streng op gecontroleerd i.v.m. de alcoholwetgeving (zie punt 2).

4. Op diverse plaatsen in het On The Rocks hangen camera’s. (ingang / binnen hal / zaal / bovendeck) Iedereen die On The Rocks bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen dienen ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van de On The Rocks zijn toevertrouwd en dienen derhalve een ‘gerechtvaardigd belang’. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. De bewaartermijn, opslagwijze en eventuele vertoning aan derden vindt plaats volgens de vereisten gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die binnen de EU geldt.

4.1 Door On The Rocks te betreden wordt automatisch ingestemd met beeldregistratie voor promotionele doeleinden en gebruik van deze beelden door On The Rocks, Firstnoise en haar media partners. Er is altijd een videograaf & fotograaf aanwezig. Indien je niet op de beelden wilt, geef dit duidelijk vooraf aan bij de desbetreffende persoon.

5. Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie ingeschakeld.

6. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

7. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

8. De directie behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen van personen, zonder restitutie van entreegeld.

9. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle van de politie. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

10. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

11. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

12. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

13. Bij het verlaten van het pand is het niet toegestaan consumpties mee te nemen.

14. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden en is het niet toegestaan om in On The Rocks te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken. Bij het maken van beeldmateriaal is de maker verantwoordelijk voor naleving van de AVG regelgeving. Hierin zijn restricties benoemd over het identificeerbaar in beeld brengen van personen en het openbaar maken van deze materialen.

15. Er mag binnen niet gerookt worden. Binnen roken kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. On The Rocks zal de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

16. Stagediven en crowdsurfen is verboden in het On The Rocks.

17. Klachten kunt u schriftelijk melden via info@firstnoise.nl

18. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid opgevolgd te worden.

19. Parkeer voertuig/fiets op de aangegeven plaatsen zodat derden geen overlast ondervinden. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

20. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed tenzij dit aantoonbaar is veroorzaakt door een On The Rocks medewerker. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd.

21. Het meenemen van vloeistoffen in welke vorm dan ook is verboden. Daarbij behoren ook: geen luchtjes / deodorant / eau de cologne of iets wat daar op lijkt. Bij binnenkomst worden deze voorwerpen ingenomen.

22. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik.

23. Dieren worden niet toegelaten.

24. Na binnenkomst is in- en uitloop niet toegestaan.

25. Wetsovertredingen kunnen aan de politie worden gemeld.

26. Bij het dragen van schoudertassen, sportkleding, mutsen en kleding van een club, kan toegang worden geweigerd.

27. Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten On The Rocks te verspreiden zonder toestemming. Na constatering hiervan hanteren wij een “boete” van €150,-. De verspreider dient dit bedrag direct te voldoen.

Wijzigingen o.v.b.